Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

A www.cleanfixkft.hu webáruház böngészésével és használatával Ön, a Webáruház felhasználója (továbbiakban: Felhasználó) kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a használatra és szolgáltatásokra vonatkozó szerződési feltételeket, adatkezelési elveket és annak minden pontjával egyetért.

1. A webáruház üzemeltetője - A Szolgáltató

A www.cleanfixkft.hu webáruház üzemeltetője a Clean-Fix Kft. a továbbiakban: Szolgáltató.

A Szolgáltató adatai:

Cégnév: Clean-Fix Kft.

Székhely: 6000 Kecskemét, Szőlő utca 12.

Adószám: 25462702-2-03

Cégjegyzékszám: 03-09-129307

E-mail: info@cleanfixkft.hu

Telefonos elérhetőség: +36 30 743 3629

2. A szerződés hatálya

Jelen Általános Szerződési és Felhasználási feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a www.cleanfixkft.hu címen elérhető weboldalra/webáruházra terjed ki (a továbbiakban: Webáruház).  A webáruház böngészésével és használatával a Webáruház felhasználója (továbbiakban: Felhasználó) kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a használatra és szolgáltatásokra vonatkozó szerződési feltételeket, adatkezelési elveket és annak minden pontjával egyetért. 

3. A megvásárolható termékek köre

A Webáruházban megjelenő és megrendelhető temrékek mosdóhigiéniai, épülethigiéniai, konyhahigiéniai, ipari tőrlőpapírok, szalvéták termékek. A termékek darab, csomag, tekercs, tasak és doboz kiszerelési egységekben kerülnek értékesítésre. Az egyes menyiségi egységekben foglalt termék mennyiségeket a termékek leírásai tartalmazzák.  Minden termék adatlap oldalán letölthető az adott termék Biztonsági adatlapja mely minden részletes információt tartalmaz a termékről.

A termékek mellett megjelenített árak a mindenkor érvényes ÁFA összegét tartalmazzák. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra. A házhoz szállítás díja, a megrendelés folyamata során, a megadott szállítási cím alapján kerül kalkulálásra, a Webáruházon is közzétett szállítási díjak alapján.

A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. Cégünk nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. 

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

4. A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog

4.1.A fogyasztót  indokolás nélküli felmondási jog illeti meg.

A fogyasztó az elállási vagy felmondási jogát

aa) a terméknek,

ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik,az utoljára szolgáltatott terméknek,

ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;

b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

Fentiek nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

A fogyasztó az őt megillető elállási vagy felmondási jogot a mellékletben található nyilatkozat-minta felhasználásával; vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.

4.2.  Ha a fogyasztó fentiek betartásával  eláll a szerződéstől, a vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

 Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

A vállalkozás mindaddig visszatarthatja a fenti  összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg a vállalkozást a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.

4.3. Ha a fogyasztó fentiek szerint eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a vállalkozásnak vagy a vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha a vállalkozás vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi. Ha a terméket kifuvarozták a fogyasztónak, a vállalkozás saját költségén fuvarozza vissza a terméket, ha az jellegénél fogva postai küldeményként nem küldhető vissza.

5. Felhasználási és adatkezelési elvek

Jelen ÁSZF Felhasználási és adatkezelési elvei a www.cleanfixkft.hu címen elérhető Webáruházra terjednek ki. Ellenkező kikötés hiányában a szabályzat hatálya nem terjed ki azon adatkezelésekre, melyek az oldalon hirdető harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, egyéb kampányaihoz kapcsolódnak, továbbá olyan honlapok adatkezeléseire, melyekre a www.cleanfixkft.hu oldalon található hivatkozás vezet.

5.1. Regisztráció, adatlap, felhasználói profil, megrendelés –szállítási és számlázási adatok

A honlap tartalma regisztráció nélkül megtekinthető, azonban a webáruházon keresztül történő rendelés csak személyes adatok megadását követően elérhetőek, valamint későbbiekben a korábbi megrendelések megtekintése végett regisztráció kötelező. A regisztráció során a felhasználónak kötelező megadnia felhasználói nevét, e-mail címét és jelszavát. Az adatok a felhasználó azonosítására, továbbá a kapcsolattartásra szolgálnak. A regisztráció annak aktiválásával – a felhasználó e-mail címére megküldött aktiváló linkre történő kattintással - fejeződik be. Minden megrendelés leadását megelőzően a felhasználó önként köteles megadni, a megrendelt termék kiszállításához kapcsolódó szállítási nevet és címet, valamint a számla kiállításához szükséges számlázási nevet és címet.

A fentieken túl egyes szolgáltatásokhoz további adatkezelések kapcsolódhatnak. Ezen, önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések részleteiről a Szolgáltató minden esetben megfelelő tájékoztatást nyújt. Így különösképpen a hírlevél feliratkozás tekintetében. Hírlevelet, egyéb marketing jellegű megkeresésre csak azon felhasználók esetében kerül sor, akik ezt önkéntesen jóváhagyták, feliratkoztak a hírlevél küldő szolgáltatásra.

5.2. Személyes adatok kezelése

A személyes adatok tekintetében a Szolgáltató minősül adatkezelőnek.

A Szolgáltató a felhasználók személyes adatait csak az előzőekben meghatározottak szerint kezeli. A megrendelések adatait a webáruház rendszerében Szolgáltató 1 évig tárolja. A felhasználó jogosult a regisztrációja törlésére, melyet a Szolgáltató rendszere három munkanapon belül végrehajt.

A kezelt adatokat a Szolgáltató csak törvény rendelkezése, vagy az érintett hozzájárulása alapján továbbítja harmadik személy részére.

A hírlevél feliratkozással a felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a megadott e-mail címre a Szolgáltató reklámot is tartalmazó hírlevelet, illetve kifejezetten reklámot tartalmazó e-mailt küldjön.

Amennyiben a felhasználó a regisztráció során ahhoz hozzájárul, adatait a Szolgáltató felhasználhatja arra, hogy a megadott e-mail címre a Szolgáltató reklámot is tartalmazó hírlevelet, illetve kifejezetten reklámot tartalmazó e-mailt küldjön.

Egyéb célokra az adatokat a Szolgáltató csak a felhasználó hozzájárulásával használja fel, erre elsősorban külön szolgáltatások igénybe vétele esetén kerülhet sor.

A Szolgáltató, mint adatkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy egyes technikai műveletek céljára adatfeldolgozót vegyen igénybe.

5.3. A Szabályzat módosítása

A Szabályzatnak nincs időbeli hatálya, azt a Szolgáltató bármikor módosíthatja. A módosításról a Szolgáltató a felhasználókat tájékoztatja, a tájékoztatás a módosítás hatályba lépését megelőzően, oly időben történik, hogy a felhasználó dönthessen a módosítás elfogadásáról, vagy a regisztrációja törléséről.

5.4. A felhasználók felelőssége

A felhasználó az oldalt csak saját felelősségére használhatja. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az olyan károkért, amelyek arra vezethetők vissza, hogy a felhasználó az oldal használata során nem a kellő körültekintéssel járt el. A Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, ha a felhasználó adatai a felhasználó hibájából jutottak harmadik személy tudomására.

A felhasználó köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely más felhasználók érdekeit sérti. Jogellenes, ha a felhasználó mások személyes adatait az érintett hozzájárulása nélkül teszi közzé, vagy hozzászólásaival más becsületét, jó hírnevét, szellemi alkotásokhoz fűződő jogait sérti. Minden felhasználó köteles tartózkodni a rasszista, valamely vallást, vagy kisebbséget sértő megnyilvánulásoktól, továbbá minden obszcén, trágár, illetve egyéb olyan megnyilvánulástól, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást keltsen.

Valamennyi felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az oldal rendeltetésszerű használatát akadályozza. A felhasználó köteles:

  • Tartózkodni minden olyan kommunikációtól, amely az oldal rendeltetésszerű használatában másokat akadályozhat, vagy zavarhat;
  • Tartózkodni a nyilvános kommunikációban az oda nem illő, egyéb okból zavaró megnyilatkozásoktól; hozzászólásdömpingtől (flood), ugyanazon (vagy hasonló tartalmú) üzenet többszöri elküldésétől, ha az más, vagy mások zavarására szolgál.

Valamennyi felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a Szolgáltató érdekeit sérti. Ezen belül a felhasználó köteles tartózkodni az oldal működésének megzavarásától, akadályozásától, illetve olyan tevékenységektől, amely a szolgáltató üzleti titkainak, általa titokban tartott információknak a megszerzésére, felhasználására irányul. A felhasználó nem folytathat olyan tevékenységet, amely az oldal informatikai biztonságát veszélyezteti, vagy valamely termék, szolgáltatás reklámozására irányul. Különösen tilos warez jellegű oldalak linkjeit, illetve warez tartalomra mutató direkt linket feltüntetni.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a Szabályzatot sértő felhasználót az oldalról kizárja, regisztrációját törölje.

5.5. A Szolgáltató felelőssége, szavatosság kizárása

A Szolgáltató vállalja, hogy minden tőle elvárható intézkedést megtesz a szolgáltatás zavartalansága és folyamatossága érdekében. A Szolgáltató minden szükséges intézkedést megtesz a felhasználók adatainak biztonsága érdekében.

A Szolgáltató a felhasználó regisztrációjának felfüggesztéséről vagy törléséről, függetlenül annak okától, minden esetben tájékoztatja a felhasználót, és törekszik a felhasználókkal való együttműködésre, a viták békés úton történő rendezésére.

A szolgáltatás ingyenességéből adódóan a Szolgáltató nem szavatolja a szolgáltatás szünetmentességét, nem tehető felelőssé továbbá a szolgáltatás felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért. A Szolgáltató az oldal működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszik, azokért azonban felelőssé nem tehető. A Szolgáltató a felhasználók magatartásáért felelősséget nem vállal.

5.6. Jogérvényesítés

A felhasználók panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül a Szolgáltatóhoz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. Egyéb esetekben a felhasználó a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltak szerint érvényesítheti jogait, ennek módjáról kérésre a Szolgáltató felvilágosítást ad.

Vita esetén a békéltető testülethez lehet fordulni. A Budapesti Békéltető Testület székhelye:1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu Fax: 06 (1) 488 21 86Telefon: 06 (1) 488 21 31

A Szolgáltatónál a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre.

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

A web áruház oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja a Clean-Fix Kft. általános szerződési feltételeit, továbbá adatkezelési elveit.